தேவாம்ருதம் ஜீவாம்ருதம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Moondru Mugam (1982) (மூன்று முகம்)
Music
Shankar-Ganesh
Year
1982
Singers
Lyrics
தேவாம்ருதம் ஜீவாம்ருதம் பெண்தான்
சந்த்ரோதயம் சூர்யோதயம் கண்தான்
துறவறம் என்ன சுகம் தரும் என்றும்
பெண்ணோடு கொஞ்சுங்கள் உண்டாகும் பேரின்பம்

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தீவானா

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தேவாம்ருதம் ஜீவாம்ருதம் பெண்தான்
சந்த்ரோதயம் சூர்யோதயம் கண்தான்
துறவறம் என்ன சுகம் தரும் என்றும்
பெண்ணோடு கொஞ்சுங்கள் உண்டாகும் பேரின்பம்

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தீவானா

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

இதம் பரம் சுகமாகலாம்
இதழ் தரும் இனிய மதுவில்
ஜபம் தபம் ம்..இனியேதடி
மனம்தினம் உனது மடியில்

இதை விடவா இன்பலோகம்
இதுவல்லவா ராஜ யோகம்
இதை விடவா இன்பலோகம்
இதுவல்லவா ராஜ யோகம்
உற்சாகம் உல்லாசம்
உண்டாகும் பெண்ணாலேதான்

தேவாம்ருதம் ஜீவாம்ருதம் பெண்தான்

லா..லா..லா..

சந்த்ரோதயம் சூர்யோதயம் கண்தான்

எவரிபடி

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தீவானா

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

ஷாபாராபாரிபாராபா

பாபாபா

லாலல்ல லா லா
லாலல்ல லா லா
லாலல்ல லா லா
லாலல்ல லாலல்ல
லாலல்ல லாலல்ல லா

தளர் நடை தடுமாறுதே
தளிர் இடைதழுவ தழவ
தனல் சுடும் நிலையானதே
விரல் நகம் பதிய பதிய

மனநிலையை மாற்றி வைத்தாய்
புதுக்கனலை ஏற்றி வைத்தாய்
மனநிலையை மாற்றி வைத்தாய்
புதுக்கனலை ஏற்றி வைத்தாய்
தொட்டாலும் பட்டாலும் மின்சாரம் பாய்கின்றதே

தேவாம்ருதம் ஜீவாம்ருதம் பெண்தான்

லாலாலலா

சந்த்ரோதயம் சூர்யோதயம் கண்தான்

லாலாலலா

துறவறம் என்ன சுகம் தரும்

என்றும் பெண்ணோடு கொஞ்சுங்கள்
உண்டாகும் பேரின்பம் - கம் ஆன்

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தீவானா

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தீவானா

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தீவானா

டிஸ்கோ ராமா டிஸ்கோ கிருஷ்ணா டிஸ்கோ தீவானா

தீவானா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.