டிங்கு டாங்கு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 03, 2023

Movie Name
Sarvam Thaala Mayam (2019) (சர்வம் தாள மயம்)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2019
Singers
Anthony Daasan
Lyrics
எப்போ வருமோ
எங்க காலம்
எப்போ வரும்…ம்ம்ம்ம்

எப்போ வருமோ
எங்க காலம்
எப்போ வரும்…
எப்ப குறையும்
எங்க பாரம்
கரையும் பேதம்

எப்போ வருமோ
எங்க நேரம்
எப்போ வரும்…
எப்ப குறையும்
எங்க பாரம்
கரையும் பேதம்

தப்பு கொட்டும் போதும்
உயிர் நாதம் வரும்
அந்த மேளத்தில்
எல்லாமே ஆடிவிடும்

டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்

டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்

எப்போ வருமோ
எங்க காலம்
எப்போ வரும்…
எப்ப குறையும்
எங்க பாரம்
கரையும் பேதம்

எப்போ வருமோ
எங்க நேரம்
எப்போ வரும்…
எப்ப குறையும்
எங்க பாரம்
கரையும் பேதம்

விதைக்கிற கை எல்லாம்
சேத்துலதான் முக்கனுமே
சோத்துல கை வைக்க
வரிசையிலே நிக்கனுமே……

கெடைக்குற தோளுலதான்
அடிக்கிற வாத்தியாத
படைக்கிற கைகளுக்கு
இசைக்கிற ஞானம் உண்டு

எங்க வாழ்வோடும்
இசையோடும் நாதம் உண்டு…..ஊஉ….
நம்ப பாட்டு சத்தம் வேட்டு போல
ஊரே சேர்ந்து கேட்டாச்சு

டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்

எப்போ வருமோ
எங்க காலம்
எப்போ வரும்…
எப்ப குறையும்
எங்க பாரம்
கரையும் பேதம்

எப்போ வருமோ
எங்க நேரம்
எப்போ வரும்…
எப்ப குறையும்
எங்க பாரம்
கரையும் பேதம்

தப்பு கொட்டும் போதும்
உயிர் நாதம் வரும்
அந்த மேளத்தில்
எல்லாமே ஆடிவிடும்

டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்

டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்
டிங்கு டாங்கு டிங்கு டாங்கு டிங்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.