வெச்சாலாம் நெத்திப்பொட்டு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kunguma Chimil (1985) (குங்குமச்சிமிழ்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1985
Singers
Malaysia Vasudevan, Vani Jayaram
Lyrics
வெச்சாலாம் னெத்திப்பொட்டு தன் கையாலே
மச்சானின் நெஞ்ச தொட்டு
வெச்சாலாம் னெத்திப்பொட்டு தன் கையாலே
மச்சானின் நெஞ்ச தொட்டு
வாடா மரம் பூ பூத்தது ஓராயிரம் பந்தாடுது
அவ அங்கம் எல்லாம் புள்ளரிக்க ஆசையெல்லாம் பாய்விரிக்க

வெச்சாலாம் னெத்திப்பொட்டு தன் கையாலே
மச்சானின் நெஞ்ச தொட்டு


வாழை இலையே புது வருஷம் பாத்து பரிசம் போட்டு பன்னக்கிளியே
தாடை மடலே ஒரு சரசம் பண்ண
சமயம் பாத்து தங்க ரதமே

என்ன வேணும் கேளு கேளு

ஓ ஓ ஓ ஓ

என்னுடைய ஆளு ஆளு

ஓ ஓ ஓ ஓ

மெத்தைகள போட்டு போட்டு

ஓ ஓ ஓ ஓ

வித்தைகள காட்டு காட்டு

ஓ ஓ ஓ ஓ

அடியே குயிலே இலமான் மயிலே மடி மேல் புறலும் கொடியே கனியே
வெச்சாலாம் அவ வெச்சாலாம்
ஹே வெச்சாலாம் னெத்திப்பொட்டு தன் கையாலே
மச்சானின் நெஞ்ச தொட்டு
வாடா மரம் பூ பூத்தது ஓராயிரம் பந்தாடுது
அவ அங்கம் எல்லாம் புள்ளரிக்க ஆசையெல்லாம் பாய்விரிக்க

வெச்சாலாம் னெத்திப்பொட்டு தன் கையாலே
மச்சானின் நெஞ்ச தொட்டு

தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தான்

தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தான்

தகஜுனு தான்

தகஜுனு தா

தகஜுனு தான்

தகஜுனு தா

தகஜுனு தான்

தகஜுனு தா

தகஜுனு தான்

தகஜுனு தா

தகஜுனு தான் தகஜுனு தான்
தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தகஜுனு தான்


கால புடிச்சி உன் அழக கண்டு
தழுவி கொள்ள தோள்ள புடிச்சேன்
பாட்டு படிச்சி ஒரு பச்ச கிளியே
பாட சொல்லி கேட்டு படிச்சேன்

அம்புகள போட போட

ஆ ஆ ஆ ஆ

மம்முதான தேட தேட

ஓ ஓ ஓ ஓ

வம்புகள பண்ண பண்ண

ஓ ஓ ஓ ஓ

வாலிபமும் எண்ண எண்ண

ஓ ஓ ஓ ஓ

தரலாம் தரலாம் தொடலாம் படலாம்
இரவா பகலா மெதுவா மெதுவா
வெச்சாலாம் அவ வெச்சாலாம்
ஓ வெச்சாலாம் னெத்திப்பொட்டு தன் கையாலே
மச்சானின் நெஞ்ச தொட்டு

வாடா மரம் பூ பூத்தது 

ஓ ஓ

ஓராயிரம் பந்தாடுது

ஓ ஓ

அவ அங்கம் எல்லாம் புள்ளரிக்க ஆசையெல்லாம் பாய்விரிக்க

தன்னான நானானனா தனனன்னனா
தன்னானா தானன நானனனா
தன்னான நானானனா தனனன்னனா
தன்னானா தானன நானனனா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.