ஷொக்க் அடிக்குது பாடல் வரிகள்

Movie Name
Aasai (1995) (ஆசை)
Music
Deva
Year
1995
Singers
Sujatha Mohan
Lyrics
ஹைய்யோ ஹையைய்யோ...
ஹைய்யோ ஹையைய்யோ...
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....

யேஹ் ஷொக்க் அடிக்குது சொனா
நீ நடந்து போனா
ஹியர்ட் டிக்கிது தானா
நீ ரஜஸ்தன் மானா
குலுக்கி அந்த லடுக்கி வந்ததும் பார்வைதான்
லடுக்கி மேல தடுக்கி விழுந்தது
தடுக்கி விழுந்த நேரம் பார்த்துதான் மனசுல
அடுத்த நிமிஷம் லொவே பொரந்தது
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...
யேன் நகங்கல கடிக்கிர... இடை துடிக்கிர
கன்னுல மின்னலை பாய்ச்சுர...
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...

யேன் கலுக்குன்னு சிரிக்கிர... நெஞ்சை பரிக்கிர
பக்கத்தில் சொர்கத்தை காட்டுரா
ஹைய்யோ ஹைய்யோ ஹோஓ...
ஹைய்யைய்ய ஹைய்யைய்ய ஹோஓ...
அச்ச அச்ச பாபு கிச்ச... பச்சி கிலி
வச வச கன்னில் வச்ச.... கிக்கு பொடி
தில் டெர தீவானாஅ.... உன்ன விட்டு போவேனா
(ஷொக்க் அடிக்குது)

நீ யென்ன கொஞ்சம் விரும்பின... லொவே அரும்பின
தடிய நொடிய திங்கிரே
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...
நீ ஒரு முத்தம் வழங்கின... தொட்டு தழுவின
விழிய மட்டுமே கொஞ்சுரே
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ...
சொரி சொரி பட சொரி... இந்த பொன்னு
ஸ்டொர்ய் ஸ்டொர்ய் லொவே ஸ்டொர்ய்... சொல்லும் கன்னு
தில் டெர தீவானாஅ.... உன்ன விட்டு போவேனா
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....
ஹைய்யோ ஹையையைய்யோ....
(ஷொக்க் அடிக்குது)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.