லடுக்கே ஸே மிலீ பாடல் வரிகள்

Movie Name
Navarathinam (1977) (நவரத்தினம்)
Music
Kunnakudi Vaidyanathan
Year
1977
Singers
K. J. Yesudas, Vani Jayaram
Lyrics
ஆகையீ ஹே வோ ஹொ...ஹொ...ம்...ஹு...ஹும் 
ஹா ஜினுகா இங்கு தான்...ஹஹா...ம்...ஹு..ஹும்
திலே பேகராரு கோ மிலு கயா கரார்
ஜும் பீ டாலியா கிலு கயே ஹை பூல்
மானோ பிர் ச்சமனுமே ஆகயீ பஹார்

லடுக்கே ஸே மிலீ லடுக்கீ
லடுக்கி ஸே மிலா லடுக்கா
தோனோக்கா தில்ஃபிர் யே கெஹெகே தடுக்கா
தோனோக்கா தில்ஃபிர் யே கெஹெகே தடுக்கா

கைஸே

தக் தக் தக் ஹை தக் தக் தக்

லடுக்கி ஸே மிலா லடுக்கா

லடுக்கே ஸே மிலீ லடுக்கீ
தோனோக்கா தில்ஃபிர் யே கெஹெகே தடுக்கா

தோனோக்கா தில்ஃபிர் யே கெஹெகே தடுக்கா 

கைஸே

தக் தக் தக் ஹை தக் தக் தக்

கோ யீ நஹின் ஹை மேரா யஹாங்
மேரீஜா அப்னா பனாலோ முஜே
கோ யீ நஹின் ஹை மேரா யஹாங்
மேரீஜா அப்னா பனாலோ முஜே
துஷ்மன் மொஹபத்து ஸாரா ஜஹாங்
பலுகோமே அப்னீ சுபா லோமுஜே
துஷ்மன் மொஹபத்து ஸாரா ஜஹாங்
பலுகோமே அப்னீ சுபா லோமுஜே

ஹை தேக்கா ஹை ஸப்ஸே துஜ்கோ ஸனம்
இஸ் தில் கீ கஸம் ஹம் தேரே ஹுவே
தேக்கா ஹை ஸப்ஸே துஜ்கோ ஸனம்
இஸ் தில் கீ கஸம் ஹம் தேரே ஹுவே

தூசாந்த்னுகர் பதல்ஸே நிக்லா
தூர்நஜர்ஸே அந்தேரேஹுவே 
தூசாந்த்னுகர் பதல்ஸே நிக்லா

தூர்நஜர்ஸே அந்தேரே ஹுவே

லடுக்கே ஸே மிலீ லடுக்கி

லடுக்கி ஸே மிலா லடுக்கா

தோனோக்கா தில்ஃபிர் யே கெஹெகே தடுக்கா 

கைஸே

தக் தக் தக்

ஹை தக் தக் தக் 

அலுகோம்மே ரஹும் தேரி
பலு கோம்மே ரஹும்தேரி
அலுகோம்மே ரஹும் தேரி
பலு கோம்மே ரஹும் தேரி

ஆஹோம் மே ரஹோமேரி 
பாஹோம் மே ரஹோ மேரி
ஆஹோம் மே ரஹோ பாஹோம் மே ரஹோ
சாஹீம் மே ரஹோ ராஹீம் மே ரஹோ
ஆஹோம் மே ரஹோமேரி 
பாஹோம் மே ரஹோ மேரி
லே கின்டர் ஹை முஜ்கோ
அரே கியாத ரஹே துஜ்கோ
ஏ ஸாத்து ரஹே கப்தக்
தடுக்கன் தில்மே ஜப்தக்

லடுக்கே ஸே மிலீ லடுக்கி

லடுக்கி ஸே மிலா லடுக்கா

தோனோக்கா தில்ஃபிர் யே கெஹெகே தடுக்கா 

கைஸே

தக்தக்தக் ஹை தக்தக்தக் தக்தக்தக் ஹை தக்தக்தக்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.