அதிலி புதலி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Jannal Oram (2013) (ஜன்னல் ஓரம்)
Music
Vidyasagar
Year
2013
Singers
K. Lakshman, Aravind, Rishi, Haresh, Aishwarya, Aswitha
Lyrics
Yugabharathi
அதிலி புதலி மக்க ஸுக்க
பாலுபரன்கி ராடினம் பூடினம்
கட கட வன்டி கலம்புது னொன்டி ஒரம் பொ..

அதிலி ஸிதிலி ஸுக்க மக்க
ஆடி குலுன்கி வீடுல ஸேக்கனும்
தல தல வன்டி தலும்புது முன்தி ஒரம் பொ..

**???** வன்டி ஸேருமிடம் தொன்டி
பொகுதட முன்தி ஒரம் பொ
துல்லி துல்லிதான் ஏரிக்கொ ஏரிக்கொ
இல்ல இல்ல எடம் தொதிக்கொ தொதிக்கொ
தல்லி தல்லிதான் பொஇக்கு பொஇக்கு
என்க எரன்கனும் ஸொல்லிகொ

துல்லி துல்லிதான் ஏரிக்கொ ஏரிக்கொ
இல்ல இல்ல எடம் தொதிக்கொ தொதிக்கொ
தல்லி தல்லிதான் பொஇக்கு பொஇக்கு
என்க எரன்கனும் ஸொல்லிகொ

ஸக்கரம் ஸுதுது எக்க எக்க
ஸதம் கொடுக்குது மக்க மக்க
உருமுது வன்டி ஒதுன்கிட ஸொல்லி ஒரம் பொ
என் உக்குல னிக்குது கொக்க கொக்க
முனுக்கு பொகுது டுக்க டுக்க
கலம்புது வன்டி எழுபுது ஊர ட் ட் ட்

மேடு குழி எல்லம் பாது வரும் வன்டி
காடு மல தான்டும் பார் பார் பார்
அக்கம் பக்கம் னீ பதுக்கொ பதுக்கொ
னம்ம ஊரு வரும் னினுக்கொ னினுக்கொ
குழிய முழிய ஹெய் ஸான்ஜுக்கொ ஸான்ஜுக்கொ
கையில் உல்லத வான்கிக்கு

அக்கம் பக்கம் னீ பதுக்கொ பதுக்கொ
னம்ம ஊரு வரும் னினுக்கொ னினுக்கொ
குழிய முழிய ஹெய் ஸான்ஜுக்கொ ஸான்ஜுக்கொ
கையில் உல்லத வான்கிக்கு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.