ஓம் ஷிவ ஷிவ பாடல் வரிகள்

Movie Name
Adangathey (2018) (அடங்காதே)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2018
Singers
Vijay Prakash
Lyrics
ஓம் ஷிவ ஷிவ
ஹரே ஹரே ஓம் ஓம்
ஓம் ஹரே ஹரே
ஷிவ ஷிவ ஓம் ஓம்
ஓம் சசிதர் ஷிவ ஹரே ஓம் ஓம்
ஓம் ரிபுஹர் லயக்கர் ஓம் ஓம்
ஓம் புரூஹுட் நுத் ஹரே ஓம் ஓம்
ஓம் பிரபாவித் டிங்கர் ஓம் ஓம்
ஓம் பிரசலித் பாய்கர் ஓம் ஓம்
ஓம் பிறகடித் புர் ஹரே ஓம் ஓம்

பிரமத்நாத் அமர்நாத் பசுபதி
மஹா கால் உஜ்ஜைன்பதி
தனுஜ் துஷன் தமன் நீதி சங்கர்
பாட்நெ உன்கோ பீக்கராகரித்தி
ஜபிக் பார் அசுர் அமர் ரன் ஹு
உஸ்மே அமர் சோர் விபால் ஹோகயா
தப்னே ஷிவ்ஜி கன்ட் பர்ஸு உத்கர்
அசுர் பல்கோ பூரா காதம் கர்டியா…ஹோ

யாத சாதா
பிரபஞ்சித்தோ டைட்யம்
ஜாக் உதோ மஹாபீடணடம்
நதோ ஹிதம் நஹிரநஹீ புத்தம்
ஸ்வயம் கரோ கடாபிரஹாரம்

வர்க்கி பால்சே பீம்
நாம் இஃனார்
அசுர் குன்செ சாதுவோகூடர்
கர்தே ரஹதே ஆர் பகத் சர் கோ
காட் கார்தே வஹீ ஹால் பர்

போலேநாத் அண்ட் பிண்ட பட்கர்
அபர் சண்டி சா முந்திக்கொலேகர்
சற்றுவோன்க்கோ இஸ் மீட்டிமே மிட்கர்
டமாறுபாஜே சன தாண்டவ நூபுர்

அமித் துரிட் சோர் நறாக் காரணம்
தரண மார்க்கமானால தப்தா மானஸம்
நஹிதோ ஜவாலித் பாலநேத்ராஜ்வாளனாம்
துஷ்ட துரித ஜன பஸ்மீப்படலாம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.