உட்டிராதீங்க யேப்போவ் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 25, 2023

Movie Name
Karnan (2021) (கர்ணன்)
Music
Santhosh Narayanan
Year
2021
Singers
Dhee (Dheekshitha), Santhosh Narayanan
Lyrics
Mari Selvaraj
உட்டிராதீங்க யெப்போவ்
உட்டிராதீங்க யெமோவ், ஓஹோ
உட்டிராதீங்க யெப்போவ்
உட்டிராதீங்க யெமோவ், ஓஹோ
உட்டிராதீங்க யெப்போவ்
உட்டிராதீங்க யெமோவ், ஓஹோ
உட்டிராதீங்க யெப்போவ், யெம்மோவ்… ஓ ஹோ

ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ
உட்டிராதீங்க… உட்டிராதீங்க
உட்டிராதீங்க… உட்டிராதீங்க

தத்தைக்கா புத்தைக்கா தவலசோரு எட்டு எருமாய்
எரும பாலு தூக்கு மருத்துல்லா துனையகட்டி
தோப்பி பொட்டி பேய் வந்து
கூப்பிதுத்து குலவிதுத்து
தங்க மாவனே பயப்பாதத்தே
செல்லா மாவலே பயப்பாதத்தே
ஆதி கோடியே பயப்பாதத்தே

உட்டிராதீங்க யெப்போவ்
உட்டிராதீங்க யே ...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.