ஐ ஹவ் நத்திங் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Adhe Kangal (2017) (அதே கண்கள்)
Music
M. Ghibran
Year
2017
Singers
Addie Nicole, Jah Mil
Lyrics
லுக் அட் வாட் யூ
ஹவ் டன் கிளவுடட் தி
மார்னிங் சன் ஐ வுட் ஹவ்
ஷின்ட் பார் யூ பட் நவ் தட்
ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் தி ட்ருத்

ஐ வோன்ட் லெட்
யூ பிரேக் மீ டவ்ன் ஐ வில்
டேக் வாட் ஐ ஸ்டில் ஹவ்
அண்ட் கெட் அவுட் வென்
யூ ஆர் பால்லிங் டீப் அஸ்லீப்
ஐ வில் பி தேர் ஹன்ட்டிங்
இன் யுவர் ட்ரீம்ஸ்

யூ ஷூட் நோ
வென் யூ லெப்ட் மீ
அலோன் தி சைலன்ஸ்
ஆப் சவுண்ட்

ஹே ஐ ஹவ்
நத்திங் லெப்ட் டு சே யூ
ஹவ் டேகன் இட் ஆல்
அவே பார் ஆல் தி
ஸ்கேர்ஸ் அண்ட் ஆல்
தி பெயின் ஐ எம் நெவர்
கம்மிங் பேக் நவ்

ஹே வி ஹவ்
நத்திங் லெப்ட் டு டூ ஐ
கேவ் ஆல் ஆப் மை
ஹார்ட் டு யூ பெர்ஹப்ஸ்
ஐ பெல் இன் லவ் டு சூன்
ஆர் மே பி ப்ராட் அஸ்
டவ்ன்

டியர்ஸ் ஹவ்
பாலன் லைக் தி ரெயின்
அண்ட் லைட்டிங் ஸ்ட்ரக்
மை சோல் பட் ஐ ஹவ்
பௌன்ட் மை ஸ்ட்ரென்த்
அகைன் அண்ட் ஐ வோன்ட்
டேக் இட் எனிமோர்

ஹே எவ்ரிடே ஐ
எம் ரிமைன்டட் ஆப் வாட்
வி குட் ஹவ் பீன் எவ்ரி
மொமென்ட் கம்ஸ் பேக்
டு மீ ஈச் டைம் ஐ லெட்
யூ இன்

தேர் இஸ் எ பைர்
க்ரோயிங் இன்சைட் மீ
அண்ட் இட்ஸ் ஹெட்டட்
யுவர் வே ஆல் ஆப் திஸ்
மேட்னஸ் குட் ஹவ் பீன்
எண்டட் இப் யூ ஹட்
ஜஸ்ட் ஸ்டேடட்

ஹே ஐ ஹவ் நத்திங்
லெப்ட் டு சே யூ ஹவ் டேகன்
இட் ஆல் அவே பார் ஆல் தி
ஸ்கேர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி
பெயின் ஐ எம் நெவர்
கம்மிங் பேக் நவ்

ஹே வி ஹவ்
நத்திங் லெப்ட் டு டூ ஐ
கேவ் ஆல் ஆப் மை
ஹார்ட் டு யூ பெர்ஹப்ஸ்
ஐ பெல் இன் லவ் டு சூன்
ஆர் மே பி ப்ராட் அஸ்
டவ்ன்

ஹே ஐ ஹவ் நத்திங்
லெப்ட் டு சே யூ ஹவ் டேகன்
இட் ஆல் அவே பார் ஆல் தி
ஸ்கேர்ஸ் அண்ட் ஆல் தி
பெயின் ஐ எம் நெவர்
கம்மிங் பேக் நவ்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.