தப்பாடு மாறா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Petta (2019) (பேட்ட‌)
Music
Anirudh Ravichander
Year
2019
Singers
Sarwar Khan, Sartaz Khan Barna
Lyrics
Karthik Subbaraj
தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

ஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா
ஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா
தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

அரே ஜித்தூ ஜி நே முஜ்ஜி கேசே மாறா
ஜித்தூ ஜி நே முஜ்ஜி கேசே மாறா
தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நேஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா
ஜித்தூ ஜி நே தப்பாடு மாறா
தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

அரே ஜித்தூ ஜி நே முஜ்ஜி கேசே மாறா
ஜித்தூ ஜி நே முஜ்ஜி கேசே மாறா
தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜிநே
தப்படு தப்பாடு மாறா ஜித்தூ ஜி நே

ஜித்தூ ஜி நே
தப்பாடு மாறா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.