மனிதன் மனிதன் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Manithan (1987) (மனிதன்)
Music
Chandrabose
Year
1987
Singers
Malaysia Vasudevan
Lyrics
Vairamuthu
மனிதன் மனிதன் எவன்தான் மனிதன் ?
வாழும்போதும் செத்து செத்து பிழைப்பவன் மனிதனா ?
வாழ்ந்தபின்னும் பேரை நாட்டி நிலைப்பவன் மனிதனா ?
பிறருக்காக கண்ணீரும் பிறருக்காக செந்நீரும்
சிந்தும் மனிதன் எவனோ அவனே மனிதன் மனிதன் மனிதன்..

மனிதன் மனிதன் எவன்தான் மனிதன் ?
வாழும்போதும் செத்து செத்து பிழைப்பவன் மனிதனா ?
வாழ்ந்தபின்னும் பேரை நாட்டி நிலைப்பவன் மனிதனா ?
பிறருக்காக கண்ணீரும் பிறருக்காக செந்நீரும்
சிந்தும் மனிதன் எவனோ அவனே மனிதன் மனிதன் மனிதன்..

அடுத்தவீட்டில் தீப்பிடிக்க நினைப்பவன் மனிதனா ?
அந்தநேரம் ஓடிவந்து அணைப்பவன் மனிதனா ?
அடுத்தவீட்டில் தீப்பிடிக்க நினைப்பவன் மனிதனா ?
அந்தநேரம் ஓடிவந்து அணைப்பவன் மனிதனா ?

கொடுமைகண்டு கண்ணைமூடி கிடப்பவன் மனிதனா ?
கோபம்கொண்டு நியாயம்கேட்டு கொதிப்பவன் மனிதனா ?
கெடுப்பவன் மனிதனா எடுப்பவன் மனிதனா
கொடுப்பவன் எவனடா அவனே மனிதன்…
மனிதன் மனிதன் எவன்தான் மனிதன் ?
வாழும்போதும் செத்து செத்து பிழைப்பவன் மனிதனா ?
வாழ்ந்தபின்னும் பேரை நாட்டி நிலைப்பவன் மனிதனா ?
பிறருக்காக கண்ணீரும் பிறருக்காக செந்நீரும்
சிந்தும் மனிதன் எவனோ அவனே மனிதன் மனிதன் மனிதன்..

ஏழைப்பெண்ணின் சேலைத்தொட்டு இழுப்பவன் மனிதனா ?
இரவில்மட்டும் தாலிகட்ட நினைப்பவன் மனிதனா ?
ஏழைப்பெண்ணின் சேலைத்தொட்டு இழுப்பவன் மனிதனா ?
இரவில்மட்டும் தாலிகட்ட நினைப்பவன் மனிதனா ?

காதல் என்ற பேரைச்சொல்லி நடிப்பவன் மனிதனா ?
கற்பைமட்டும் கரண்சி நோட்டில் கறப்பவன் மனிதனா ?
தன்மானம் காக்கவும் பெண்மானம் காக்கவும்
துடிப்பவன் எவனடா அவனே மனிதன்…

மனிதன் மனிதன் எவன்தான் மனிதன் ?
வாழும்போதும் செத்து செத்து பிழைப்பவன் மனிதனா ?
வாழ்ந்தபின்னும் பேரை நாட்டி நிலைப்பவன் மனிதனா ?
பிறருக்காக கண்ணீரும் பிறருக்காக செந்நீரும்
சிந்தும் மனிதன் எவனோ அவனே மனிதன் மனிதன் மனிதன்..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.