மன்மத மாசம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Paarthale Paravasam (2001) (பார்த்தாலே பரவசம்)
Music
A. R. Rahman
Year
2001
Singers
Nithyasree Mahadevan, Shankar Mahadevan
Lyrics
Vaali
மன்மத மாசம் இது மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மா...................சம் 
மன்மத மாசம் 

இது மன்மத மாசம் இது மன்மத மாசம் 
இது மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் மத மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மத மத மாசம் 

இது மன்மத மாசம் இது மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 

இது மன்மத மாசம் இது மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
ஒரு மல்லிக வாசம் மல்லிக வாசம் 
மன்மத மாசம் 
இது பன்னிரண்டு மாசங்களில் வாலிப மாசம் 
இங்கு உன்னில் நானும் 
ஒளிந்துகொள்ள வேறில்லை மாசம் 
மன்மத மாசம் 
அடி மல்லிகை மல்லிகை மன்மத மாசம் 
அடி மல்லிகை மல்லிகை மன்மத மாசம் 

உடல் உரசினால் ஊர் அறியும் 
உள்ளம் உரசினால் ஊர் அறியாது 
உடல்.............................. 
உடல் உரசினால் ஊர் அறியும் 
ஊர் அறியும் 
உள்ளம் உரசினால் ஊர் அறியாது 
ஆஆஆஆஆஆஆ 
உள்ளம் உரசினால் ஊர் அறியாது 
உள்ளம் உரசினால் ஊர் அறியாது 

மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
இது மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
இது மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 

இது மன்மத மாசம் இது மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்மத மாசம் மன்மத மாசம் 
மன்........மத மா...........சம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.