நூறு வயசு வாழ வேணும் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Adharmam (1994) (அதர்மம்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1994
Singers
Ilaiyaraaja
Lyrics
Vaali
நூறு வயசு வாழ வேணும்
எம் மகராசா
நோய் நொடிகள் ஏதுமின்றி
எம் மகராசா
தர்மன் என்ற பேரு கொண்ட
எம் மகராசா
தர்மம் வாழ காவல் நிற்க்கும்
எம் மகராசா

அந்த ஆலப் போல
நீ விளங்க கால காலமே
பெத்த தாயைப் போல
உன்னை இந்த ஊரு பேசுமே
கடல் நீரு உள்ள காலம்
உந்தன் பேரு வாழுமே
வெற்றிவேலை தாங்கும்
தெய்வம் போல ஆக வேணுமே

நூறு வயசு வாழ வேணும்
எம் மகராசா
நோய் நொடிகள் ஏதுமின்றி
எம் மகராசா
தர்மன் என்ற பேரு கொண்ட
எம் மகராசா
தர்மம் வாழ காவல் நிற்க்கும்
எம் மகராசா

நூறு வயசு வாழ வேணும்
எம் மகராசா
நோய் நொடிகள் ஏதுமின்றி
எம் மகராசா
தர்மன் என்ற பேரு கொண்ட
எம் மகராசா
தர்மம் வாழ காவல் நிற்க்கும்
எம் மகராசா

அந்த ஆலப் போல
நீ விளங்க கால காலமே
பெத்த தாயைப் போல
உன்னை இந்த ஊரு பேசுமே
கடல் நீரு உள்ள காலம்
உந்தன் பேரு வாழுமே
வெற்றிவேலை தாங்கும்
தெய்வம் போல ஆக வேணுமே

நூறு வயசு வாழ வேணும்
எம் மகராசா
நோய் நொடிகள் ஏதுமின்றி
எம் மகராசா
தர்மன் என்ற பேரு கொண்ட
எம் மகராசா
தர்மம் வாழ காவல் நிற்க்கும்
எம் மகராசா

நூறு வயசு வாழ வேணும்
எம் மகராசா
நோய் நொடிகள் ஏதுமின்றி
எம் மகராசா

தர்மன் என்று பேரு கொண்ட
எம் மகராசா
தர்மம் வாழ காவல் நிற்க்கும்
எம் மகராசா
அந்த ஆலப் போல
நீ விளங்க கால காலமே
பெத்த தாயைப் போல
உன்னை இந்த ஊரு பேசுமே
கடல் நீரு உள்ள காலம்
உந்தன் பேரு வாழுமே
வெற்றிவேலை தாங்கும்
தெய்வம் போல ஆக வேணுமே

நூறு வயசு வாழ வேணும்
எம் மகராசா
நோய் நொடிகள் ஏதுமின்றி
எம் மகராசா
தர்மன் என்ற பேரு கொண்ட
எம் மகராசா
தர்மம் வாழ காவல் நிற்க்கும்
எம் மகராசா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.