செங்குருதி சேயோனே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 25, 2023

Movie Name
Ponniyin Selvan: 1 (2022) (பொன்னியின் செல்வன்)
Music
A. R. Rahman
Year
2022
Singers
Yogi Sekar
Lyrics
Ilango Krishnan
டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம்டம் டம்டம டம் டமரே
டம் டமடம் டம் டமரே

செக் செக் செக் செக் செக்
செக் செக் செக் செக் செக்
செக் செக் செக செகபண
செக் செக் செக செகபண
செக் செக் செக் செக் செக்
செக் செக் செக செகபண

பொட் பொட் பொட் பொட்
பொட் பொட் பொட் பொட்
பொட் பொட் பொட் பொட்

பட் பட் பட் பட் பட் பட்
பட் பட் பட் பட் பட் பட்
பட் பட் பட் படவென
பட் பட் பட் படவென
பட் பட் பட் படவென
பட் பட் பட் படவென

ஊன் பற்ற கேட்ட உடலை
வாள் பெற்று கெட்டழிக்கவே
ஊன் பற்ற கேட்ட உடலை
வாள் பெற்று கெட்டழிக்கவே
ஊன் பற்ற கேட்ட உடலை
வாள் பெற்று கெட்டழிக்கவே

டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம்டம் டம்டம டம் டமரே
டம் டமடம் டம் டமரே

சூடானது சூடானது
சூடானது யுத்தம்
சூடானது சூடானது
சூடானது ரத்தம்

போராடுது போராடுது
போராடுது சித்தம்
தீராதது தீராதது
தீராதது வெறிச்சத்தம்

சூடானது சூடானது
சூடானது யுத்தம்
சூடானது சூடானது
சூடானது ரத்தம்

போராடுது போராடுது
போராடுது சித்தம்
தீராதது தீராதது
தீராதது வெறிச்சத்தம்

கொத்துப்பறை கொத்துப்பறை
கொத்துப்பறை கொட்டு
ரத்தசெறு ரத்தசெறு
ரத்தசெறு வெட்டு

கொட்ட பகை கொட்ட பகை
கொட்ட பகை வெட்டு
துட்டச்செயல் துட்டச்செயல்
துட்டச்செயல் கட்டு

செறுவேட்டலை பேசிடுதே
மனுக்கேட்டுனை ஓதிடுதே
ஒரு தாட்சிணி தீயுடனே
அதை ஆற்றிடவா பேயனே

டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம் டம் டம் டம் டம் டமரே
டம்டம் டம்டம டம் டமரே
டம் டமடம் டம் டமரே

செறுவேட்டலை பேசிடுதே
மனுக்கேட்டுனை ஓதிடுதே
ஒரு தாட்சிணி தீயுடனே
அதை ஆற்றிடவா பேயனே

செங்குருதி சேயோனே
வங்கொடிய வேலோனே
செவ்வலறி தோளோனே
என் குடிய காப்போனே

கடம்பா இடும்பா முருகா
கதிர்வேல் குமரா மருதா
துடிவேல் அரசர்க்கரசே
வடிவேல் அருள்வாய் மலர்வாய்

மாமழை பெய்திடுமா
மாநிலம் ஓங்கிடுமா
ஒப்புகழி தாங்கிடுமா
கைகளும் ஓங்கிடுமா

வருண்டா கோடடா எடுடா
வருவாய் தருவாய் உடனே
செக செக செக செகவென
செந்நிற குருதியை கொட்டு

வருண்டா கோடடா எடுடா
வருவாய் தருவாய் உடனே
செக செக செக செகவென
செந்நிற குருதியை கொட்டு

மாமழை பெய்திடுமா
மாநிலம் ஓங்கிடுமா
ஒப்புகழி தாங்கிடுமா
கைகளும் ஓங்கிடுமா

கொட்டுப்பறை கொட்டெழுந்திட
சுட்டுப்பகை கெட்டழிந்திட
கொச்சக்குடி பட்டதொருவனின்
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
சுட்ட பலி கேட்டாள் சங்கரி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு

வேந்தன் குடி கேட்டாள் பூதவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
இளையோன் தலை கேட்டாள் பைரவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு

கொட்டுப்பறை கொட்டெழுந்திட
சுட்டுப்பகை கெட்டழிந்திட
கொச்சக்குடி பட்டதொருவனின்
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
சுட்ட பலி கேட்டாள் சங்கரி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு

வேந்தன் குடி கேட்டாள் பூதவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு
இளையோன் தலை கேட்டாள் பைரவி
ரத்தத்தினை கொட்டி பலியிடு

பலிகொடு பலிகொடு பலிகொடு
பலிகொடு பலிகொடு பலிகொடு
பலிகொடு பலிகொடு பலிகொடு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.