பிரியசகி பிரியசகி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Gopura Vasalile (1991) (கோபுர வாசலிலே)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1991
Singers
Mano, S. Janaki
Lyrics
Vaali
ஆண் : பிரியசகி பிரியசகி
வருவேன் வாசல் தேடி வருத்தம் ஏனடி
தருவேன் பாடல் கோடி தனிமை ஏதடி
இளைய தேகம் ஓ ஓ இணைய வேண்டும்

{பெண் : பிரியசகி நான் பிரியசகி பிரியசகி உன் பிரியசகி

பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

பெண் : வருவாய் வாசல் தேடி வருந்தும் பூங்கொடி
தருவாய் பாடல் கோடி தவிக்கும் பைங்கிளி
ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா
இளைய தேகம் ஓ ஓ இணைய வேண்டும்
இனிய ராகம் ஓ ஓ புனைய வேண்டும்

{ஆண் : பிரியசகி ஓ பிரியசகி

பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

***

ஆ&பெ குழு : ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா
ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா
ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா
ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா

{பெண் : காதலன் வீரமிகு
ஆண்மகன் ஆண்மகன்
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)
{பெண் : காவலை மீறிவரும்
நாயகன் நாயகன்
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

{பெண் : காதலன் வீரமிகு
ஆண்மகன் ஆண்மகன்
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)
{பெண் : காவலை மீறிவரும்
நாயகன் நாயகன்
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

ஆண் : பார்வை ஒன்று காட்டு கண்மணி
பூமி தன்னைக் கையில் ஏந்துவேன்
வார்த்தை ஒன்று பேசு பொன்மணி
மேகம் போல வானில் நீந்துவேன்

பெண் : வானமும் வையமும் வாழ்த்துமே ஓ

{ஆண் : பிரியசகி ஓ பிரியசகி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

{ஆண் : பிரியசகி ஓ பிரியசகி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)


***

ஆ&பெ குழு : ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா
ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா
ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா
ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா ஹஹா

{பெண் : கூண்டிலே காதல் குயில் வாடுது வாடுது
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

{பெண் : கொண்டுபோ கூவி உனைத் தேடுது தேடுது
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

{பெண் : கூண்டிலே காதல் குயில் வாடுது வாடுது
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

{பெண் : கொண்டுபோ கூவி உனைத் தேடுது தேடுது
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

ஆண் : வெண்ணிலாவைச் சிறையில் வைப்பதா
மானம் என்ன வெளியில் நிற்பதா
வீரமான நெஞ்சமில்லையா
நெஞ்சில் இந்த வஞ்சியில்லையா

பெண் : நீ வரும் பாதையைப் பார்க்கிறேன் ஓ

{பெண் : பிரியசகி நான் பிரியசகி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

{பெண் : பிரியசகி உன் பிரியசகி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

ஆண் : வருவேன் வாசல் தேடி வருத்தம் ஏனடி
தருவேன் பாடல் கோடி தனிமை ஏதடி

பெண் : இளைய தேகம் ஓ ஓ இணைய வேண்டும்

ஆண் : இனிய ராகம் ஓ ஓ.புனைய வேண்டும்

{பெண் : பிரியசகி நான் பிரியசகி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

{ஆண் : பிரியசகி ஓ பிரியசகி
பெண்குழு : ஹஹா ஹஹா} (ஓவர்லப்)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.