மானுத்து மந்தையில பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Kizhakku Cheemaielea (1993) (கிழக்கு சீமையிலே)
Music
A. R. Rahman
Year
1993
Singers
S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vairamuthu
ஆண் : மானுத்து மந்தையில மாங்குட்டி பெத்த மயிலே
பொட்டபுள்ள பொறந்ததுன்னு பொலிகாட்டில் கூவும் குயிலே

பெண்குழு : தாய்மாமன் சீர் சொமந்து வாராண்டி அவன்
தங்கக் கொலுசு கொண்டு தாராண்டி

ஆண் : சீரு சொமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே

ஆ&பெ குழு : சீரு சொமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே

ஆண் : மானுத்து மந்தையில மாங்குட்டி பெத்த மயிலே
பொட்டபுள்ள பொறந்ததுன்னு பொலிகாட்டில் கூவும் குயிலே

பெண்குழு : தாய்மாமன் சீர் சொமந்து வாராண்டி அவன்
தங்கக் கொலுசு கொண்டு தாராண்டி

அனைவர் : சீரு சொமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே

***

ஆண் : நாட்டுக்கோழி அடிச்சு நாக்குசொட்ட சமைச்சு
நல்லெண்ண ஊத்திக் குடு ஆத்தா

பெண்குழு : மேலு காலு வலிச்சா வெள்ளப்பூண்டு உரிச்சி
வெல்லங்கொஞ்சம் போட்டுக் குடு ஆத்தா

ஆண் : பச்ச ஒடம்புக்காரி பாத்து நடக்கச்சொல்லுங்க

பெண்குழு : பிள்ளக்கி தாய்ப்பாலத் தூக்கிக் கொடுக்கச்சொல்லு

ஆண் : மச்சான திண்ணையில போத்திப் படுக்கச்சொல்லு
மானுத்து மந்தையில மாங்குட்டி பெத்த மயிலே
பொட்டபுள்ள பொறந்ததுன்னு பொலிகாட்டில் கூவும் குயிலே

பெண்குழு : தாய்மாமன் சீர் சொமந்து வாராண்டி அவன்
தங்கக் கொலுசு கொண்டு தாராண்டி

ஆண் : சீரு சொமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே

ஆ&பெ குழு : சீரு சொமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே

***

ஆண் : ஆட்டுப்பால் குடிச்சா அறிவழிஞ்சி போகுமுன்னு
எருமப்பால் குடிச்சா ஏப்பம் வந்து சேருமுன்னு

அனைவர் : காராம்பசு ஓட்டி வாராண்டி தாய் மாமன்

ஆண் : வெள்ளிச்சங்கு செஞ்சா வெலக்கி வெக்க வேணுமுன்னு
தங்கத்தில் சங்கு செஞ்சி தாராண்டி தாய் மாமன்

பெண்குழு : பச்ச ஒடம்புக்காரி பாத்து நடக்கச்சொல்லுங்க

ஆண் : ஈ எறும்பு அண்டாம எட்டி இருக்கச்சொல்லு
மச்சான ஈரத்துணி கட்டி இறுக்கச்சொல்லு
மானுத்து மந்தையில மாங்குட்டி பெத்த மயிலே

ஆண்-1 : அய்யோ

ஆண் : பொட்டபுள்ள பொறந்ததுன்னு பொலிகாட்டில் கூவும் குயிலே

பெண்குழு : தாய்மாமன் சீர் சொமந்து வாராண்டி அவன்
தங்கக் கொலுசு கொண்டு தாராண்டி

ஆண் : சீரு சொமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே

ஆண்-2 : ஹோய்

அனைவர் : சீரு சொமந்த சாதி சனமே ஆறு கடந்தா ஊரு வருமே

ஆண் : மானுத்து மந்தையில மாங்குட்டி பெத்த மயிலே

ஆண்-3 : போடு

ஆண் : பொட்டபுள்ள பொறந்ததுன்னு பொலிகாட்டில் கூவும் குயிலே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.