ஹரிவராஸனம் விஷ்வமோஹனம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 29, 2023

Movie Name
Tamil Devotional (2013) (பக்திப்பாடல்கள்)
Music
Randoms
Year
2013
Singers
K. J. Yesudas
Lyrics
ஹரிவராஸனம் சுவாமி விஷ்வமோஹனம்
ஹரிததீஷ்வரம் ஆராத்யபாதுகம்
அறிவிமர்த்தனம் சுவாமி நித்யநர்த்தனம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

சரணகீர்த்தனம் சுவாமி சக்தமானஸம்
பரணலோலுபம் சுவாமி நர்த்தனாலஸம்
அருணபாசுரம் சுவாமி பூதநாயகம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
ப்ரணயசத்யகம் சுவாமி ப்ராணநாயகம்
ப்ரணதகல்பகம் சுவாமி சுப்ரபாஞ்சிதம்
ப்ரணவமந்திரம் சுவாமி கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

துரகவாஹனம் சுவாமி சுந்தரானனம்
வரகதாயுதம் சுவாமி வேதவர்னிதம்
குருக்ருபாகரம் சுவாமி கீர்த்தனப்ரியம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
த்ரிபுவனார்ச்சிதம் சுவாமி தேவதாத்மகம்
த்ரினயனம்ப்ரபும் சுவாமி திவ்யதேசிகம்
த்ரிதசபூஜிதம் சுவாமி சிந்திதப்ரதம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

பவபயாபஹம் சுவாமி பாவுகாவஹம்
புவனமோஹனம் சுவாமி பூதிபூஷனம்
தவளவாஹனம் சுவாமி திவ்யவாரணம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே
களம்ருதுஷ்மிதம் சுவாமி சுந்தரானனம்
கலபகோமளம் சுவாமி காத்ரமோஹனம்
கலபகேசரி சுவாமி வாஜிவாஹனம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

ஷ்ருதஜனப்ரியம் சுவாமி சிந்திதப்ரதம்
ஷ்ருதிவிபூஷனம் சுவாமி சாதுஜீவனம்
ஷ்ருதிமனோஹரம் சுவாமி கீதலாலஸம்
ஹரிஹராத்மஜம் சுவாமி தேவமாஷ்ரயே

சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா
சரணம் ஐயப்பா சுவாமி சரணம் ஐயப்பா

பஞ்சாத்ரீஷ்வரி மங்களம்
ஹரிஹரப்ரேமாக்ருதே மங்களம்
பிஞ்சாலங்க்ருத மங்களம்
ப்ரணமதாம் சிந்தாமணீ மங்களம்
பஞ்சாஸ்யத்வஜ மங்களம்
த்ருஜகாதாமாத்ய பிரபோ மங்களம்
பஞ்சாஸ்த்ரோபம மங்களம்
ஷ்ருதிசிரோலங்கார சன் மங்களம்
ஓம் ஓம் ஓம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.