பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kappalottiya Thamizhan (1961) (கப்பலோட்டிய தமிழன்)
Music
G. Ramanathan
Year
1961
Singers
Seerkazhi Govindarajan
Lyrics
Bharathiar
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு
எங்கள் பாரத நாடு இந்த நாடு
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு

தீரத்திலே படை வீரத்திலே
நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே
தீரத்திலே படை வீரத்திலே
நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே
சாரத்திலே மிக சாத்திரங்கண்டு
சாரத்திலே மிக சாத்திரங்கண்டு
தருவதிலே உயர் நாடு
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு

நன்மையிலே உடல் வன்மையிலே
செல்வ பன்மையிலே மறத்தன்மையிலே
நன்மையிலே உடல் வன்மையிலே
செல்வ பன்மையிலே மறத்தன்மையிலே
பொன்மயில் ஒற்றிடும் மாதர் தம் கற்பில்
பொன்மயில் ஒற்றிடும் மாதர் தம் கற்பில்
புகழினிலே உயர் நாடு
எங்கள் பாரத நாடு இந்த நாடு
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு

வன்மையிலே உளத்தின்மையிலே
மனத்தன்மையிலே மதி நுண்மையிலே
வன்மையிலே உளத்தின்மையிலே
மனத்தன்மையிலே மதி நுண்மையிலே
உண்மையிலே தவறாத புலவர்கள்
உண்மையிலே தவறாத புலவர்கள்
உணர்வினிலே உயர் நாடு
பாரத நாடு இந்த நாடு
பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு
இந்த நாடு எங்கள் நாடு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.