காலையும் மாலையும் அல்லே-லூயா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Randoms (2020) (பாடல் பதிவுகள்)
Music
Randoms
Year
2020
Singers
John Jebaraj
Lyrics
1. காலையும் மாலையும் அல்லே-லூயா 
நான் விடும் சுவாசமே அல்லே-லூயா - 2
நான் சோர்ந்து போகும் போது 
என் பெலனாக மாறும் 
நான் சொற்களற்ற நேரம் 
என் ஆத்துமாவும் பாடும் 
அல்லே-லூயா - (4)

என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் 
என்  ஆத்துமா பாடும் அல்லே-லூயா (2)

2.கன்மலை உச்சியில் அல்லே-லூயா ஆழியின் விளிம்பிலும் அல்லே-லூயா-2
நான் உயரப் போகும் போது 
என் வெற்றி கீதம் ஆகும் 
நான் தாழ நிற்கும் போது 
என்னைத் தேற்றும் கீதம் ஆகும் 
அல்லே-லூயா ~ (4)

என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் 
என்  ஆத்துமா பாடும் அல்லே-லூயா (2)

3.சத்துரு சிரிக்கையில் அல்லே-லூயா
ஏளனம் செய்கையில் அல்லே-லூயா - 2
என் எதிரி பெருகப்பெருக என் 
பந்தி அளவும் பெருகும் 
நான் துதித்துப் பாடும்போது
சிறைச்சாலை கதவும் திறக்கும்
அல்லே-லூயா -(4)

என் உயர்விலும் என் தாழ்விலும் 
என்  ஆத்துமா பாடும் அல்லே-லூயா (4)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.