வரவு நல்ல உறவு பாடல் வரிகள்

Varavu Nalla Uravu
Movie Name Varavu Nalla Uravu
Movie Name (in Tamil) வரவு நல்ல உறவு
Starring Visu, Annapoorna, Rekha, Vidhyashree
Music Shankar-Ganesh
Year 1990
Rating

4

Plot

The movie is about two families with its patriarchs being best friends. While Visu's family is a happy one to start with, and Kishmu's is a machine-like family devoid of love due to his gruesome experience because of his mother and wife who are no more; by the end of the movie with both of them retiring, their families get turned upside down.

A kind and intelligent daughter-in-law enters Kishmu's family turning it into a beautiful and ideal family filled with love after his retirement. On the other hand, Visu's family rips off all his money and property, leaving him a pauper and a bitter old man after his retirement.

Excellent (0) Vote
Good (2) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote