பிஸ்தா சுமாகிர சோ பாடல் வரிகள்

Movie Name
Neram (2013) (நேரம்)
Music
Rajesh Murugesan
Year
2013
Singers
Sabareesh Varma
Lyrics
Viveka
ஹேய் சுரிக்க ரிக்க முக்கா முழம்
போ-ஒட்டே மாரி கொழுந்து
கபதிலு மாட்டி புடிச்சு
பிஸ்தா சுமாகிர சோ மாரி ஜமகிராயா...
(ஹேய் சுரிக்க)

டமாலே!!! ஹேய்!!!
ஹேய் டமா டாமா டாமா டாமா டாமாலே!!!
ஹேய் டமா டனக்கு னக்கன டேடே!!
டஸ்கி னகன டேடே!!
டன்ட னக டனகு னக டேடேடேடே!!!

ஹேய் அரகிருகிர முக்கா முக்கா முழம்
லொ-ட்டே லட்டி மருனு
கனகினு வாட்யாடுதே
பிஸ்தா சுமாகிர சோ மாரி ஜமகிராயா..
(ஹேய் சுரிக்க)

டமாலே!!! ஹேய்!!!
ஹேய் டமா டாமா டாமா டாமா டாமாலே!!!
ஹேய் டமா டனக்கு னக்கன டேடே!!
டஸ்கி னகன டேடே!!

பிஸ்தா டன்ட னக டனகு னக டேடேடேடே!!!

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.