ஊரு ஒரங்க உலகம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 06, 2023

Movie Name
Annakodiyum Kodiveeranum (2013) (அன்னக்கொடியும் கொடிவீரனும்)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2013
Singers
A. V Pooja, Harini, Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
பெ: ஊரு ஒரங்க உலகம் ஒரங்க
நரி நாய் ஒரங்கு ராத்திரியில்
நெருப்பு கொழுத்தி செருப்பு எடுத்து
வார பாயல் எவனோ

ஆ: யே... லேலேலேலே ஹொய்...

பெ: நாரிக ஒரங்க நாய்க ஒரங்க
ஊரு ஒரங்கு ராத்திரியில்
நெருப்பு கொழுத்தி செருப்பு எடுத்து
வார பாயல் எவனோ
(பெ: நாரிக ஒரங்க)

ஆ: காட முட்ட கண்ணழகி
மாடு முட்டும் மாரழகி
பாதகத்தில் செருப்ப வெச்சு
பரிசம் போட வந்திருக்கே

பெ: மோட மோட மோட மோட வேட்டிக்கட்டி
முனி போல வந்திருக்க வெசங்கட்டி
உள்ள சனோ கொண்டுப்புடும் தலையவெட்டி
ஊரு ஊரப்பட்டி
(பெ: நாரிக ஒரங்க)

ஆ: காட முட்ட கண்ணழகி
மாடு முட்டும் மாரழகி
பாதகத்தில் செருப்ப வெச்சு
பரிசம் போட வந்திருக்கே

பெ: அக்கம் பக்கம் முழிச்சிகிட்டா
ஒன்ன எந்த பக்கம் மரச்சுவெப்பேன்

ஆ: வெக்கப்போரு படப்புக்குள்ள நா
தீபந்தத்த ஒலிச்சு வப்போன்

பெ: சித்துப் பித்துக்குளி மைனரு
புத்தி புத்தி மட்டு சைவரு
முளைக்குள்ள வெரும் ஓட்டையா
ஊருக்குள்ள ஒரு சேட்டையா

ஆ: சொந்த புத்தியேன்ன காட்டவா
இந்த ஊரு தீயில் வாட்டவா
சாதி சனங்கள கூட்டவா
தேதி சொல்லி மாட்டவா
(பெ: நாரிக ஒரங்க)

ஆ: தலகிழா புடிக்கையிலும் தீ
மேல மின்ன எரியுதடி
கண்மூடி கிடக்கையிலு
நெஞ்சு உன்ன மட்டும் நோங்குதடி

பெ: முக்கி முக்கி என்ன கேக்குர
முட்ட போட வைக்க பாக்குற

ஆ: பொத்தி பொத்தி வச்சு பூக்குற
மெத்த கண்ண கெப்ப திக்குற

பெ: மொத்த கல்லி மர காட்டுல
ஒத்தையில வந்து தாக்குற
எங்க ஊரு மக்க தூங்கையில
என்ன சோல்லி பாக்குற
(பெ: யே... நாரிக ஒரங்க)

ஆ: யே... காட முட்ட கண்ணழகி
மாடு முட்டும் மாரழகி
பாதகத்தி செருப்ப வெச்சு
பரிசம் போட வந்திருக்கே
(பெ: ஓ... மோட மோட)

பெ: யே... நாரிக ஒரங்க நாய்க ஒரங்க
ஊரு ஒரங்க உலகம் ஒரங்க
நெருப்பு கொழுத்தி செருப்பு எடுத்து
வார பாயல் எவனோ

காட முட்ட கண்ணழகி...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.