அடங்கொப்பூராண பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Kavalkaran (1967) (காவல்காரன்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1967
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Alangudi Somu
அடங்கொப்பூராண சத்தியமா நான் காவல்காரேன் அடங்கொப்பூராண சத்தியமா நான் காவல்காரேன் நீ ஒப்புகொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரேன் அடங்கொப்பூராண சத்தியமா நான் காவல்காரேன் நீ ஒப்புகொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரேன்

பட்டம் இருந்தாலும் ரொக்கம் இருந்தாலும் கற்பை அது காக்குமோ பட்டம் இருந்தாலும் ரொக்கம் இருந்தாலும் கற்பை அது காக்குமோ
உன்னை தொட்டு முடி போட்டு ஒட்டி உறவாடும்
துணைவன் போல் ஆகுமோ
உன்னை தொட்டு முடி போட்டு ஒட்டி உறவாடும்
துணைவன் போல் ஆகுமோ
இந்த துணைவன் போல் ஆகுமோ

அடங்கொப்பூராண சத்தியமா நான் காவல்காரேன் நீ ஒப்புகொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரேன்

பெண்மை கொடி மீது கண்கள் படும் போது உன் காவல் தான் அடியோ
பெண்மை கொடி மீது கண்கள் படும் போது உன் காவல் தான் அடியோ
உன் பட்டு தளிர் மேனி முற்றும் ரசிக்கின்ற மெய்க் காவல் நான் அடியோ
உன் பட்டு தளிர்மேனி முற்றும் ரசிக்கின்ற மெய்க் காவல் நான் அடியோ
என்றும் மெய்க் காவல் நான் அடியோ

அடங்கொப்பூராண சத்தியமா நான் காவல்காரேன்
நீ ஒப்புகொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரேன்

அன்னை முதற் காவல் தந்தை மறு காவல்
ஆரம்ப காவல் அடி
என் உள்ளம் கவர்ந்தாலும் இல்லம் புகுந்தாலும்
நான் தான் காவல் அடி
என்றும் நான் தான் காவல் அடி

அடங்கொப்பூராண சத்தியமா நான் காவல்காரேன்
நீ ஒப்புகொள்ள மறுத்தாலும் நான் காவல்காரேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.