நாடறியும் நூறு மலை பாடல் வரிகள்

Movie Name
Deivam (1972) (தெய்வம்)
Music
Kunnakudi Vaidyanathan
Year
1972
Singers
Pithukuli Murugadas
Lyrics
Kannadasan
முருகா
நாடறியும் நூறு மலை நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை
நாடறியும் நூறு மலை நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை
கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை
கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை தந்தையிடம் சொன்ன மலை
கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை தந்தையிடம் சொன்ன மலை
ஸ்வாமி மலை ஸ்வாமி மலை

ஓம்
ஓம் ஓம் என வருவோர்க்கு நாம் எனத் துணையாவான்
ஓம் என வருவோர்க்கு நாம் எனத் துணையாவான்
ஆவான்…..
வா என அழைக்காமல் வா வா என அழைக்காமல்
வா என அழைக்காமல் வருகின்ற மகனாவான்

தொட்டிலிலே வளர்ந்த பிள்ளை
தொட்டிலிலே வளர்ந்த பிள்ளை சொன்னது தமிழ் வேதம்
தொட்டிலிலே வளர்ந்த பிள்ளை சொன்னது தமிழ் வேதம்
சொன்னது தமிழ் வேதம்
தொட்டிலிலே வளர்ந்த பிள்ளை சொன்னது தமிழ் வேதம்
சொன்னது தமிழ் வேதம்
சொன்னதை அறிந்தவற்கு சொன்னதை அறிந்தவற்கு
ஸ்வாமினாதன் சொன்னதை அறிந்தவற்கு
முருகப்பன் சொன்னதை அறிந்தவற்கு
சொன்னதை அறிந்தவற்கு நன்மைகள் உருவாகும்

நாடறியும் நூறு மலை நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை
நாடறியும் நூறு மலை நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை
நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை நான் அறிவேன் ஸ்வாமி மலை

கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை தந்தையிடம் சொன்ன மலை
கந்தன் ஒரு மந்திரத்தை தந்தையிடம் சொன்ன மலை
ஸ்வாமி மலை ஸ்வாமி மலை ஸ்வாமி மலை ஸ்வாமி மலை

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.