நேற்று அவள் இருந்தாள் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 31, 2023

Movie Name
Mariyaan (2012) (மரியான்)
Music
A. R. Rahman
Year
2012
Singers
Chinmayi, Vaali, Vijay Prakash
Lyrics
Vaali
ஆ: நேற்று அவள் இருந்தாள்
அவளோடு நானும் இருந்தேன்

பெ: ஹேய்... மரியான்... வா...

ஆ: நேற்று அவள் இருந்தாள்
அவளோடு நானும் இருந்தேன்

பெ: இருந்தேன்...

ஆ: நேற்று அவள் இருந்தாள்
அவளோடு நானும் இருந்தேன்
ஆகாயத்தில் நூறு நிலாக்களும்
அங்கங்கே நீலப் புறாக்களும் பறந்தன
காற்றேல்லாம் அவள் தேன் குரலாய் இருந்தது
மணலெல்லாம் அவள் பூ உடலாய் மலர்ந்தது
(ஆ: நேற்று அவள்)

பெ: நேற்று எந்தன் மூச்சினில்
உன் காதல் அல்லால் காற்று இல்லையே
நேற்று எந்தன் மூச்சினில்
உன் காதல் அல்லால் காற்று இல்லையே

ஆ: நேற்று எந்தன் ஏட்டில் சோகம் என்னும் சொல்
இல்லை... இல்லை

பெ: நேற்று எந்தன் கை வளையல்
இசைத்ததேல்லாம் உன் இசையே

ஆ: வானே நீ இன்று அந்த நேற்றுகளைக் கொண்டு வா

பெ: நேற்று நீ இருந்தாய் உன்னோடு நானும் இருந்தேன்

ஆ: இருந்தாய்... இருந்தோம்...

பெ: நேற்று நீ இருந்தாய்
உன்னோடு நானும் இருந்தேன்

பெ: ஆகாயத்தில் நூறு நிலாக்களும்

ஆ, பெ: அங்கங்கே நீலப் புறாக்களும் பறந்தன

ஆ: அலையெல்லாம் நீ எங்கே எங்கே என்றது
கரை வந்து அலை அங்கே ஏங்கி நின்றது
(ஆ: நேற்று அவள்)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.